DMN 2007/fall

Hungarian People’s School of Dunakanyar | poster, 35x50 cm. 2007

DMN 2008/spring (Hungarian People’s School of Dunakanyar | poster, 35x50 cm. 2008)Kodály—Dohnányi (Hungarian People’s School of Dunakanyar | poster, 25x55 cm. 2007)